Evolució de l'audiència televisiva a Catalunya

Font: Elaboració pròpia